Shounen

Level 596 no Tanya Minarai

4.1
ตอนที่ 10.2 20 กันยายน 2023
ตอนที่ 10.1 11 กันยายน 2023

A Wild Last Boss Appeared!

4.3
ตอนที่ 44.2 3 กันยายน 2023
ตอนที่ 44.1 3 กันยายน 2023

The Eternal Supreme

3.9
ตอนที่ 100 16 กรกฎาคม 2023
ตอนที่ 99 15 กรกฎาคม 2023